REGULAMIN

Główną ideą i celem naszego wspólnego morsowania jest chęć prowadzenia i propagowania zdrowego stylu życia. Jednocześnie te kilkanaście minut spędzone w zimnej wodzie wyłącza złe emocje  oraz wyzwala pozytywną energię, która umożliwia nam odcięcie się od problemów dnia codziennego. Daje to nam więcej chęci do życia i działania.

Dla dobra  Stargardzkiego Klubu Morsów Miedwianie przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych praw, charakterów i osobowości poszczególnych jej członków ustala się następujący Regulamin

1.Uczestnicy kąpieli zobowiązani są do:

a)  przestrzegania regulaminu kąpieli oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatorów spotkania;

b) przestrzegania prawa wodnego, ochrony przyrody i przepisów ppoż.;

c) udzielania pomocy potrzebującym;

d)przestrzegania obowiązku kąpieli w grupie;

e) zabaw w wodzie tylko w miejscach i w czasie wyznaczonych przez organizatorów spotkania;

f) układania sprzętu i garderoby  w miejscach do tego wyznaczonych;

g) nie spożywania napojów alkoholowych podczas kąpieli

h) uczestniczenia w rozgrzewce przed kąpielą;

2.Każde 30 minut przed wejściem członków Klubu do zimnej wody jest przeznaczone na przygotowanie i rozgrzewkę.

3.Każdy członek Klubu zobowiązuje się do podpisywania przed i po kąpieli listy obecności.

4.Na zakończenie sezonu osoby mające najwięcej wejść do wody podczas kąpieli klubowych oraz imprez wyjazdowych otrzymają upominki okolicznościowe.

5.Zarząd wyznacza 3 osobowy rotacyjny zespół do zabezpieczenia kąpieli, który odpowiada za asekurację w postaci liny, rzutki, apteczki pierwszej pomocy medycznej, koła ratowniczego. Osoby uczestniczące w kąpielach mają zakaz wypływania poza obszar wyznaczony przez zespół do zabezpieczeń kąpieli.

6.Przy organizacji imprez klubowych Zarząd ma prawo, według swojej wiedzy i potrzeb przydzielić zadania do wykonania poszczególnym członkom Klubu.

7.Barwy i nazwa klubu nie mogą być przez jej członków używane do celów innych niż propagowanie zdrowego stylu życia i pozostałe cele statutowe.

8.Zachowania budzące wątpliwości na wniosek każdego z członków klubu mogą zostać poddane pod ocenę zarządu klubu. W przypadku gdy poddany pod ocenę członek klubu nie będzie się zgadzał z decyzją Zarządu należy na jego wniosek poddać to zachowanie pod ocenę pozostałych członków klubu. Ocena ta polegać będzie na głosowaniu wszystkich członków klubu w tym również honorowych i wspierających.

9.Przez zachowanie nieakceptowalne w Klubie rozumie się w szczególności zachowanie polegające na agitacji politycznej, marketingowej i zarobkowej. Może to grozić wykluczeniem z Klubu..

10.Członek wspierający płaci połowę składki ustalonej dla członka Klubu.

11.Członkiem wspierającym może zostać nie morsujący partner członka Klubu i jako taki ma prawo do udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub, ponosząc takie opłaty i korzystając z takich samych zniżek jak członek Klubu.

12.Rodzina Członka Klubu nie będąca członkiem wspierającym ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach i wyjazdach organizowanych przez Klub ponosząc pełną odpłatność.

13.Do grupy zamkniętej na Facebooku dodajemy członków, członków wspierających oraz członków honorowych Stargardzkiego Klubu Morsów Miedwianie. W przypadku braku konta na FB przez w/w członka Klubu, po akceptacji przez Zarząd do grupy można dodać wskazaną osobę z rodziny  Morsa, posiadającą konto na FB

14.Na początku nowego sezonu po rocznym okresie niepłacenia składek i braku akceptowalnego wyjaśnienia członek i członek wspierający zostaje skreślony z listy członków Klubu oraz z grupy zamkniętej na FB

15.Wszyscy uczestnicy zimowych kąpieli- członkowie klubu, osoby niezwiązane z klubem, ale biorące  udział w kąpielach i wszystkich innych imprezach organizowanych przez Stargardzki Klub Morsów Miedwianie wyrażają zgodę na publikację zdjęć na naszych stronach internetowych, materiałach reklamowych, artykułach prasowych gdzie jest mowa o Stargardzkim Klubie Morsów Miedwianie i innych nośnikach gdzie jest mowa o Stargardzkim  Klubie Morsów Miedwianie

16.O zebraniach, spotkaniach i innych żywotnych sprawach Klubu każdy członek zwykły , wspierający oraz honorowy Klubu musi być prawidłowo powiadomiony. Przez prawidłowe powiadomienie rozumie się wysłanie wiadomości SMS na podany przez członka telefoniczny numer kontaktowy lub wysłanie maila na podany adres skrzynki pocztowej.

17.W sprawach nie ujętych w STATUCIE , dopuszcza się głosowanie poprzez media elektroniczne ( smsy, maile lub głosy oddane w grupie Miedwianie ) . O wyniku decyduje większość z oddanych głosów w tym również głosy członków wspierających i honorowych.

18.Z biegiem czasu Regulamin może ulegać zmianom. Wnioski o zmianę w Regulaminie może składać każdy członek Klubu.

19.Zmiany w Regulaminie są wprowadzone jeżeli po głosowaniu na zebraniu albo poprzez media elektroniczne (sms, mail, oddany głos w grupie Miedwianie) zostaną poparte przez większość osób biorących udział w głosowaniu ..

20.W przypadkach nie uwzględnionych w Regulaminie należy kierować się zasadą dobrego obyczaju, rozsądku i przyjętych w Polsce norm prawnych.