STATUT – Stargardzki Klub Morsów Miedwianie

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ l 

Stargardzki Klub Morsów Miedwianie, zwany dalej “Klubem”, działa na podstawie  Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie i jest klubem sportowym, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne zamierzające w różny sposób wspierać i prowadzić działalność w dziedzinie propagowania całorocznych kąpieli i hartowania ciała, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, wartości krajobrazowych i turystycznych okolic jeziora Miedwie, turystyki ekologicznej, szerzenia kultury turystycznej nastawionej na ochronę środowiska naturalnego, oraz integracji osób niepełnosprawnych i ich aktywnym uczestniczeniu w rekreacji fizycznej.

§ 2 

Klub posiada osobowość prawną.

§ 3 

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedziba władz Klubu mieści się w Stargardzie przy ul Osiedle Hallera 9 a / 6 . Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Klub używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Klub może promować logo sponsora.

§ 5 

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, federacji o takim samym lub podobnym zakresie działania.

§ 6

Klub działa społecznie wykorzystując aktywność założycieli, członków i sympatyków w oparciu o przyjęty statut i regulamin, do realizacji swych celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celami Klubu są:

 1. Popieranie i promocja idei całorocznych kąpieli na akwenach wodnych, rzekach oraz w morzu a także turystyki ekologicznej jako sposobu spędzania wolnego czasu.
 2. Zdobywanie poparcia dla masowego uczestnictwa w całorocznych kąpielach, hartowania ciała oraz propagowanie zdrowego stylu życia
 3. Zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza  i wody
 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem
 5. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w Polsce i zagranicą oraz udział w krajowych  i międzynarodowych zlotach.
 6. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych, w tym też niepełnosprawnych mieszkających w Powiecie Stargardzkim  jak i również na terenie całego kraju,
 7. Promocja, popieranie i rozwijanie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społeczności lokalnych

§ 8 

Klub realizuje swoje cele przez:

1.Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych

2.Organizowanie i prowadzenie dla członków i sympatyków, całorocznych kąpieli oraz innych form aktywności fizycznej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

3.Utrzymywanie kontaktów oraz współpracy ze wszystkimi osobami i organizacjami, które pragną mieć swój udział w realizacji celów Klubu.

 1. Upowszechnianie idei i celów Klubu za pomocą środków masowego przekazu.
 2. Organizowanie i finansowanie aktywnych form turystyki ekologicznej przez cały rok.
 3.   Organizowanie lub finansowanie imprez rekreacyjnych i towarzyskich oraz zawodów integrujących osoby fizyczne z udziałem niepełnosprawnych

7.Organizację imprez:

 1. otwarcie sezonu w ostatnim kwartale roku w zależności od warunków atmosferycznych
 2. kąpiel noworoczna
 3. udział w międzynarodowych zlotach morsów
 4. zakończenie sezonu w kwietniu w zależności od warunków atmosferycznych
 5. Organizację wspólnej rozgrzewki i kąpieli co najmniej w raz w tygodniu w okresie zimowym.
 6. Inne działania realizujące cele statutowe

§ 9

1.Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 7 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu

2.Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji statutowych określonych w § 7

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 11

 Członkowie zwyczajni:

1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy pełnoletni obywatel, który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.

2.Członkowie małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu według zasad określonych w statucie bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.

§ 12

Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3.
 2. Udział w zebraniach, kąpielach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Klub.
 3. Korzystanie z lokalu Klubu i wszelkich urządzeń w granicach określonych regulaminem przez Zarząd.
 4. Działanie we wszystkich zespołach roboczych powołanych przez władze Klubu.
 5. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu.

§ 13

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu Klubu i wykonywania uchwał władz Klubu.
 2. Czynnego udziału w działalności Klubu oraz zjednywanie mu członków i sympatyków.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Realizowania i propagowania na co dzień idei całorocznych kąpieli oraz turystyki ekologicznej.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 12 ust. 2, 3, 4, 5.

§ 15 

Członkowie wspierający obowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu Klubu.

2.Regularnego opłacania składek członkowskich oraz okazywania Klubowi zadeklarowanej pomocy organizacyjnej, finansowej i innej.

§ 16

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla jego działalności.

      1)    co najmniej 10 członków zwyczajnych wystąpiło na piśmie do Zarządu klubu  z wnioskiem o umieszczenie wniosku o nadanie tytułu członka honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków, lub

       2)    na mocy uchwały Zarządu umieszczono wniosek o nadanie tytułu członka honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 1.  Zarząd Klubu w przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt. 1 ma obowiązek umieszczenia wniosku o nadanie tytułu członka honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 2.  Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich, zachowuje wszystkie prawa i obowiązki statutowe członka zwyczajnego

§ 17

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

§ 17-1

Do sekcji specjalistycznej powołanej przez Zarząd mogą należeć wszyscy członkowie Klubu

§ 18 

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie.
 2. Śmierci osoby fizycznej.
 3. Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 4. Skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy.
 5. Skreślenia wskutek uchwały Walnego Zebrania, w której stwierdza się, że działalność członka nie była zgodna z celami statutowymi bądź działania na szkodę Klubu.
 6. Skreślenie z listy członków wspierających z powodu nie opłacenia zadeklarowanych składek członkowskich za okres 12 miesięcy.
 7. Prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 8. Rozwiązania Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 19

 1. Władzami Klubu są:
 • a) Walne zebranie
 • b) Zarząd klubu
 • c) Komisja Rewizyjna

2. W skład władz Klubu wchodzą wyłącznie członkowie klubu i pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania

4. Kadencja trwa 4 lata

5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

6. Członek władz Klubu – Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia w czynnościach, władze te określają czas, na który członek został zawieszony

8.Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:

 • a. rezygnacji z mandatu,
 • b. odwołanie ze składu,
 • c. utraty praw obywatelskich

9. W razie gdy skład Zarządu  Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania  kadencji uzupełnienie  ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1./3  składu organu.

10. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać deklaracji wewnątrzorganizacyjnej:

informować członków bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków

 Ad. §19  1a Walne Zebranie

§ 20 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Klubu zbiera się raz na rok dla przyjęcia sprawozdania władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kolejnego roku
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie, miejscu  i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na dziesięć dni przed datą zebrania. Zawiadomienie może być dokonane poprzez pocztę elektroniczną

§ 21 

Raz na cztery lata zbiera się Walne Zebranie w celu dokonania wyboru władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji

§ 22 

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez zarząd Klubu na skutek:

 1. Uchwały Zarządu Klubu.
 2. Żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Wniosek uchwalony przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

§ 23 

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 24

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na ilość uprawnionych

§ 25

Do zadań Walnego Zebrania należy:

 1. Planowanie programu działań Klubu.
 2. Analiza i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie ocen całokształtu działalności Klubu.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu Klubu.
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.
 7. Wykluczanie i skreślanie z listy członków Klubu.
 8. Nadanie godności członka honorowego.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 10. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną Klubu oraz władze nadrzędne
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba, że Zgromadzenie zarządzi inaczej.

Ad §19 1b Zarząd

§ 26

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed walnym zebraniem.
 2. Zarząd Klubu składa się z 4 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika
 4. Prezes Zarządu reprezentuje Klub na zewnątrz i kieruje całokształtem pracy Zarządu
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. reprezentowanie interesów Klubu.
 7. realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 8. opracowywanie planów na podstawie wytycznych Walnego Zebrania
 9. ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu.
 10. uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami klubu.
 11. powoływanie Komisji Problemowych, Zespołów oraz Sekcji Specjalistycznych jako organów doradczych Klubu lub działających w ramach struktur Klubu. Sekcje specjalistyczne powoływane są na wniosek co najmniej 10 wszystkich członków Klubu.”
 12. zwoływanie Walnych Zebrań.
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających Klubu
 14. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych  władz Klubu.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
 16. Spory wynikłe między członkami Klubu rozpatruje Zarząd, którego decyzja jest ostateczna
 17. Zarząd Klubu wspiera merytorycznie i w miarę możliwości finansowo sekcje specjalistyczne działające w strukturach Klubu.

Ad §19  1c Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu, w tym Przewodniczącego.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Klubu bądź związane z Klubem umową o pracę
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

5.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Klubu, uchwalony przez siebie regulamin .

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie kontroli działalności merytorycznej i finansowej Klubu przynajmniej raz  w roku.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenie oraz sposobów ich usunięcia.
 3. Składanie Zarządowi pisemnych sprawozdań z tych kontroli.
 4. Składania sprawozdania z całości całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodować one mogą nieprawidłowości w działaniu Klubu.
 6. Wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu – względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu
 7. Powołania biegłego księgowego w uzasadnionych przypadkach.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 29

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, które ustali odrębny Regulamin
 2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz zwierzchnich, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
 3. upomnienia
 4. nagany
 5. zawieszenia w prawach członka od 1 miesiąca do 1 roku
 6. wykluczenia
 7. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 30

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 • a. dotacje
 • b. wpływy z wpisowego i składek członkowskich
 • c. inne wpływy z działalności statutowej
 • d. darowizny, spadki, zapisy.

3. Wysokość wpisowego  i składek członkowskich ustalana jest na Walnym Zebraniu uchwałą podjętą większością głosów obecnych członków.

4.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

5.  Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 31

 1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na zasadach ogólnych, zgodnie z  Rozdz. IV § 25 pkt.5 Statutu
 2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdz. IV §25 pkt. 6 Statutu, wskazującej jednocześnie cel i sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§  32

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Klubach Sportowych

Statut został uchwalony w dniu  13-03-2016 ze zmianami w dn.04-09-2018