Podczas wszystkich imprez morsowych i biegowych , które organizuje lub w których biorą udział członkowie  Stargardzkiego Klubu Morsów Miedwianie będzie prowadzona zbiórka do puszek na rzecz dwóch niepełnosprawnych dziewczynek Kornelki i Milenki. Zbiórka ta  prowadzona będzie w ramach akcji “Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” Zbiórka została zgłoszona i zatwierdzona na PORTALU ZBIÓREK pod nr 2018/1206/OR i trwać będzie podczas rocznego biegania Morsa Mariusza. 

2018/1206/OR
Nr zbiórki:2018/1206/OR
Nazwa zbiórki:WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH
Data wpływu zgłoszenia zbiórki:2018-03-01
Organizator:STARGARDZKI KLUB MORSÓW MIEDWIANIE
Przejdź do szczegółów organizatora
Stan zbiórki:Realizowana

Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar747 dni do złożenia
Dane podstawowe zbiórki:

Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej: Od: 2018-03-15 Do: 2019-02-28
Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: POLSKA
Sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej: ZBIÓRKA DO PUSZEK
Planowana liczba osób zaangażowanych w zbiórkę, w tym wolontariuszy: 10
Cel zbiórki: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, LECZENIE ORAZ REHABILITACJA DWÓCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIEWCZYNEK MILENY LAT 7 ORAZ KORNELII LAT 2

Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnej
Dodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA DO PUSZEK BĘDZIE PROWADZONA PODCZAS IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH ROCZNEMU BIEGANIU MORSA MARIUSZA, KTÓRY PODJĄŁ WYZWANIE BIEGANIA CODZIENNIE NIE MNIEJ NIŻ 10 KM PRZEZ CAŁY ROK NA RZECZ CHORYCH DZIEWCZYNEK ( CZYLI NIE MNIEJ NIŻ 3650 KM WCIĄGU ROKU) ORAZ PODCZAS INNYCH IMPREZ MORSOWYCH I BIEGOWYCH, W KTÓRYCH CZŁONKOWIE SKM MIEDWIANIE BIORĄ UDZIAŁ PODCZAS ROCZNEGO BIEGANIA NIE TYLKO NA TERENIE NASZEGO POWIATU ALE RÓWNIEŻ W CAŁEJ POLSCE MORS MARIUSZ CHCE ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PROBLEMY DZIECI ORAZ NAMAWIAĆ EWENTUALNYCH DARCZYŃCÓW DO WPŁAT NA KONTO FUNDACJI STUDENCKIEJ MŁODZI-MŁODYM, Z KTÓRĄ SKM MIEDWIANIE WSPÓŁPRACUJE, ZE SPECJALNYM DOPISKIEM W TYTULE „ BIEGAMY DLA MILENKI I KORNELKI,, CAŁOŚĆ TYCH WPŁAT ZOSTANIE PRZEKAZANA NA KONTA FUNDACJI DZIEWCZYNEK
 
Rozliczenie zbiórki nr 2018/747/OR zostało ogłoszone na PORTALU ZBIÓREK. Całkowita kwota  jaką zebraliśmy to 8684,48 zł
 
Przez cały rok darczyńcy mogą wpłacać środki na konto Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 (PLUS BANK S.A.), w tytule wpisując: 
„MIEDWIANIE STARGARD 7902 – Biegamy dla Milenki i Kornelki”.
To ważne – darowizny z takim tytułem wpłaty będą w całości przekazane na konta Fundacji , do których dziewczynki należą.
 
 
Podczas imprezy inaugurującej roczne bieganie Morsa Mariusza odbędzie się zbiórka publiczna do puszek na rzecz chorych dziewczynek. Zbiórka została ogłoszona na PORTALU ZBIÓREK pod   NR 2018/747/OR
Nazwa zbiórki:WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH
Data wpływu zgłoszenia zbiórki:2018-02-09
Organizator:STARGARDZKI KLUB MORSÓW MIEDWIANIE
Przejdź do szczegółów organizatora
Stan zbiórki:Planowana
Dane podstawowe zbiórki:

Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej: Od: 2018-02-17 Do: 2018-02-17
Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: POWIAT STARGARDZKI
Sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej: ZBIÓRKA DO PUSZEK
Planowana liczba osób zaangażowanych w zbiórkę, w tym wolontariuszy: 10
Cel zbiórki: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, LECZENIE I REHABILITACJA DWÓCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIEWCZYNEK MILENY LAT 7 ORAZ KORNELII LAT 2.

Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Dodatkowe informacje o zbiórce:

ZBIÓRKA DO PUSZEK BĘDZIE PROWADZONA PODCZAS AKCJI INAUGURUJĄCEJ ROCZNE BIEGANIE CHARYTATYWNE, KTÓRE MA CELU ZWRÓCENIE UWAGI NA PROBLEMY DZIECI OR.AZ NAMAWIANIE EWENTUALNYCH DARCZYŃCÓW DO WPŁAT NA KONTO FUNDACJI STUDENCKIEJ MŁODZI-MŁODYM Z KTÓRĄ SKM MIEDWIANIE WSPÓŁPRACUJE, ZE SPECJALNYM DOPISKIEM W TYTULE „ BIEGAMY ! DLA MILENKI I KORNELKI,, CAŁOŚĆ TYCH WPŁAT ZOSTANIE PRZEKAZANA NA KONTA FUNDACJI DZIEWCZYNEK

 
REGULAMIN BIEGU „WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH”

 1. CEL IMPREZY
  1. Zebranie funduszy na polepszenie jakości życia, leczenia oraz rehabilitacji dwóch dziewczynek – Mileny Zimnowody i Korneli Cęcak. Środki zbierane są za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”.
  2. Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu.
  3. Promocja działalności charytatywnej.
  4. Promocja Stargardzkiego Klubu Morsów
  5. Promocja naszego regionu, a w szczególności okolic Jeziora Miedwie, gminy Kobylanka i miasta Stargard.
 1. ORGANIZATORZY
  1. Organizatorem biegu „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” (zwanym dalej Organizatorem) jest Stargardzki Klub Morsów Miedwianie we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Organizator. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.
  3. Biuro zawodów mieści się w podziemiach Amfiteatru w Morzyczynie nad Jeziorem Miedwie.
 • IDEA BIEGU
  1. „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” nie jest typowym wyścigiem. Celem każdego zawodnika jest samodzielne pokonanie wybranej przez siebie liczby kilometrów (dopuszczalne formy udziału w zawodach: bieg, nordic walking, marsz). Każdy pokonany kilometr to 1 złoty, który w postaci wpisowego zawodnik wpłaci do skarbonki, a Organizator przekaże całą kwotę na konto Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 (PLUS BANK S.A.), w tytule wpisując: „MIEDWIANIE STARGARD 7902 – Biegamy dla Milenki i Kornelki”– im więcej wspólnie pokonamy kilometrów tym większą pomoc otrzymają Milenka i Kornelka.
 1. MIEJSCE. TRASA. LIMIT CZASU
  1. „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” odbędzie się w sobotę 17 lutego 2018 r. w godzinach 12:00-15:00 nad jeziorem Miedwie w pobliżu Amfiteatru w Morzyczynie.
  2. Trasę biegu stanowi pętla o długości ok. 1 km. Początek trasy zlokalizowany będzie w pobliżu Amfiteatru w Morzyczynie. Start biegu nastąpi o godzinie 12:00. Zawodnik może zakończyć swój udział w biegu po pokonaniu dowolnej liczby kilometrów.
  3. Zawodnicy ograniczeni są limitem czasu, wynoszącym 3h:00m:00s. między godziną 12:00 a godziną 15:00. Dopuszczalne jest rozpoczęcie swojego udziału w biegu między godziną 12:00 a godziną 15:00.
  4. Zawodnicy, którzy o godzinie 15:00 będą znajdowali się na trasie zawodów będą mogli dokończyć swój udział, tak aby zakończyć bieg z pełną liczbą kilometrów.
  5. Na trasie biegu nie będzie punktów kontrolnych pomiaru czasu. Każdy z uczestników po biegu będzie deklarować w biurze zawodów ilość przebytych kilometrów.
 1. PUNKT NAWADNIANIA I MEDYCZNY. SZATNIA. BIURO ZAWODÓW.
  1. Punkt z wodą dla zawodników będzie się znajdował w pobliżu startu.
  2. Szatnia oraz biuro zawodów w dniu odbywania się biegu będą znajdowały się w podziemiach Amfiteatru w Morzyczynie.
  3. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 11:00 – 15:10.
  4. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi najpóźniej do godziny 14:50. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za przedmioty wartościowe oddane do szatni organizator nie odpowiada.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W biegu „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” mogą wziąć udział osoby, które pojawią się przed biegiem w biurze zawodów i wypełniając odpowiednie dokumenty zapiszą się na bieg.
  2. Osoby, które w dniu 17 lutego 2018 roku nie będą miały ukończonego 18 roku życia dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (będzie również dostępny w biurze zawodów).
  3. Dzieci, które w dniu 17 lutego 2018 roku nie będą miały ukończonego 16 roku życia zobowiązane są do udziału w biegu z pełnoletnim opiekunem, który dokona swojego zgłoszenia jako uczestnik. Opiekuna obowiązują wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
  4. Warunki udziału w biegu:
   1. Zapisanie się na bieg w biurze zawodów
   2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
   3. Podpisanie przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
   4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz prasie. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
   5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, do celów promocyjnych akcji „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech”.
   6. Po biegu uiszczenie opłaty startowej.
  5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • OPŁATA STARTOWA

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od zadeklarowanej liczby kilometrów, które pokona uczestnik zawodów. Wpłata dokonywana jest po zejściu z trasy biegu w biurze zawodów. Za każdy pokonany kilometr należy uiścić opłatę w wysokości 1 zł.

 • PROGRAM ZAWODÓW
  1. 11:45 Wspólna rozgrzewka przy Amfiteatrze w Morzyczynie
  2. 12:00 Start biegu
  3. 15:00 Zakończenie
  4. 15:20 Wręczenie nagród.
 1. NAGRODY

Kobieta i mężczyzna, którzy pokonają największą liczbę kilometrów otrzymują bon do sklepu Decathlon o wartości 100 zł.

 1. ZASADY FINANSOWANIA

Pieniądze zebrane podczas akcji charytatywnej zostaną przekazane na konto Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”  PLUS BANK S.A. 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263   z tytułem szczegółowym  – MIEDWIANIE STARGARD 7902 – Biegamy dla Milenki i Kornelki

 1. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wyniki zawodów oraz informacje o funduszach zebranych na konto Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”  z celem szczegółowym –Biegamy dla Milenki i Kornelki  zostaną podane na https://www.facebook.com/WybiegajmyDzieciomUsmiech/  oraz na  stronie klubowej https:// www.morsyzmiedwia.pl
  2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
  3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  4. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania.
  5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  6. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zgoda na udział w Biegu osoby niepełnoletniej
Morzyczyn, dnia 17.2.2018                                                                                                                                                               Załącznik nr 1
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………
na udział w WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH odbywającego się dnia 17 lutego 2018 r.
w Morzyczynie.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego: ………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………..
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym jest Stowarzyszenie Stargardzki Klub Morsów Miedwianie z siedzibą w Stargardzie 73-110  Osiedle Hallera 9a/6.
Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.
Jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuję Regulamin WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH.
Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania, oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.
                                                                                              ……………………………………………………..
                                                                              data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego